Kết quả xổ số 3 miền ngày 26/12/2022 dự đoán đúng 6/6 đài

Nguồn: https://xs1.sothuvi.com/du-doan-ket-qua-xo-so-3-mien-ngay-26-12-2022/

Dự đoán kết quả xổ số 3 miền dành cho các bạn yêu xổ số

Tham khảo vui vẻ và chơi xổ số nhà nước phát hành đúng pháp luật nhé!

Miền bắc KQ00 WIN 70S

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 tổng 2
2 tổng 2 4
3 tổng 2 4 9
4 tổng 2 4 9 1
5 tổng 2 4 9 1 3
6 tổng 2 4 9 1 3 6
7 tổng 2 4 9 1 3 6 7
8 tổng 2 4 9 1 3 6 7 0
9 tổng 2 4 9 1 3 6 7 0 5

Miền trung

Phú Yên KQ54 WIN 60S

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 tổng 5
2 tổng 5 4
3 tổng 5 4 8
4 tổng 5 4 8 1
5 tổng 5 4 8 1 2
6 tổng 5 4 8 1 2 9
7 tổng 5 4 8 1 2 9 0
8 tổng 5 4 8 1 2 9 0 7
9 tổng 5 4 8 1 2 9 0 7 3

Huế KQ06- WIN40S

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 tổng 8
2 tổng 8 0
3 tổng 8 0 5
4 tổng 8 0 5 6
5 tổng 8 0 5 6 1
6 tổng 8 0 5 6 1 4
7 tổng 8 0 5 6 1 4 7
8 tổng 8 0 5 6 1 4 7 9
9 tổng 8 0 5 6 1 4 7 9 3

Miền Nam

Cà Mau KQ69 WIN 40S

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 tổng 1
2 tổng 1 7
3 tổng 1 7 3
4 tổng 1 7 3 5
5 tổng 1 7 3 5 0
6 tổng 1 7 3 5 0 4
7 tổng 1 7 3 5 0 4 9
8 tổng 1 7 3 5 0 4 9 2
9 tổng 1 7 3 5 0 4 9 2 6

Đồng Tháp KQ79-WIN 10S

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 tổng 6
2 tổng 6 9
3 tổng 6 9 3
4 tổng 6 9 3 4
5 tổng 6 9 3 4 2
6 tổng 6 9 3 4 2 0
7 tổng 6 9 3 4 2 0 8
8 tổng 6 9 3 4 2 0 8 5
9 tổng 6 9 3 4 2 0 8 5 7

HCM KQ73 WIN70S

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 tổng 6
2 tổng 6 4
3 tổng 6 4 8
4 tổng 6 4 8 5
5 tổng 6 4 8 5 2
6 tổng 6 4 8 5 2 9
7 tổng 6 4 8 5 2 9 0
8 tổng 6 4 8 5 2 9 0 7
9 tổng 6 4 8 5 2 9 0 7 1