Dự đoán kết quả xổ số 3 miền ngày 28/12/2022

Dự đoán kết quả xổ số 3 miền ngày 28/12/2022

Tham khảo vui vẻ và tuân thủ pháp luật

Nguồn: https://xs1.sothuvi.com/du-doan-ket-qua-xo-so-3-mien-ngay-28-12-2022/

Miền Bắc

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 tổng 6
2 tổng 6 0
3 tổng 6 0 7
4 tổng 6 0 7 5
5 tổng 6 0 7 5 1
6 tổng 6 0 7 5 1 9
7 tổng 6 0 7 5 1 9 2
8 tổng 6 0 7 5 1 9 2 4
9 tổng 6 0 7 5 1 9 2 4 3

Miền Trung

Đà Nẵng

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 tổng 0
2 tổng 0 8
3 tổng 0 8 4
4 tổng 0 8 4 9
5 tổng 0 8 4 9 2
6 tổng 0 8 4 9 2 7
7 tổng 0 8 4 9 2 7 5
8 tổng 0 8 4 9 2 7 5 1
9 tổng 0 8 4 9 2 7 5 1 3

Khánh Hòa

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 tổng 5
2 tổng 5 7
3 tổng 5 7 6
4 tổng 5 7 6 2
5 tổng 5 7 6 2 4
6 tổng 5 7 6 2 4 3
7 tổng 5 7 6 2 4 3 9
8 tổng 5 7 6 2 4 3 9 1
9 tổng 5 7 6 2 4 3 9 1 0

 

Miền Nam

Cần THơ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 tổng 9
2 tổng 9 8
3 tổng 9 8 2
4 tổng 9 8 2 4
5 tổng 9 8 2 4 6
6 tổng 9 8 2 4 6 5
7 tổng 9 8 2 4 6 5 1
8 tổng 9 8 2 4 6 5 1 3
9 tổng 9 8 2 4 6 5 1 3 7

Đồng Nai

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 tổng 4
2 tổng 4 3
3 tổng 4 3 8
4 tổng 4 3 8 9
5 tổng 4 3 8 9 6
6 tổng 4 3 8 9 6 7
7 tổng 4 3 8 9 6 7 0
8 tổng 4 3 8 9 6 7 0 2
9 tổng 4 3 8 9 6 7 0 2 1

Sóc Trăng

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 tổng 7
2 tổng 7 2
3 tổng 7 2 5
4 tổng 7 2 5 1
5 tổng 7 2 5 1 3
6 tổng 7 2 5 1 3 9
7 tổng 7 2 5 1 3 9 8
8 tổng 7 2 5 1 3 9 8 0
9 tổng 7 2 5 1 3 9 8 0 4